چهارشنبه 1388/09/25
تب،آژیر خطر طبیعی بدن

به محض آنكه علائمى مربوط به سرماخوردگی  و یا شبیه به آن در بدن شما به میزان پیشرونده اى ظاهر شد، دماى بدن خود را نیز كنترل كنید. تب اولین آژیر خطر سیستم بدن هنگام مواجهه با عفونت است و این مكانیسم بسیار ساده اى است كه بدن براى حفظ خود در مقابل عفونت و آسیب هاى حاصل از آن داراست. به این ترتیب كه نخست مغز شما به بدنتان فرمان حركت خون را از سطح پوست به سطوح داخلى تر صادر مى كند. سپس گلبول هاى سفید و آنتى بادى هاى موجود در خون نیز به منبع عفونت می رود و مرحله حذف آغاز مى شود.


ادامه مطلب
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
جمعه 1387/10/13
تصویر میکروسکپ الکترونی لیستریا مونوسیتوژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/10/01
کودک مبتلا به دیفتری
به غشاء کاذب که در انتهای حلق کودک ایجاد شده توجه کنید.

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/10/01
ساختار مولکول NAD
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/10/01
رنگ آمیزی آلبرت
مشاهده دانه های متاکروماتیک در کورینه باکتریوم دیفتریه

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
سه شنبه 1387/08/07
تصویر یک کودک مبتلا به دیفتری

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
چهارشنبه 1387/04/26
قانقاریا گازی

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
چهارشنبه 1387/04/26
پاتوژنز کلستریدیوم پرفرینژنز در انسان

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
چهارشنبه 1387/04/26
تصویر میکروسکپی از کلستریدیوم دیفیسیل

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
چهارشنبه 1387/04/26
تصویر میکروسکپی از کلستریدیوم پرفرینژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
سه شنبه 1387/04/25
کولیت کلستریدیایی با غشا کاذب ناشی از عفونت کلستریدیوم دیفیسیل

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/04/16
پاتوژنز کلستریدیوم بوتولینوم در انسان

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/04/15
تصوير ميكروسكپي از باسیلوس آنترازیس

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/04/15
تصویر میکروسکپ الکترونی از باسیلوس آنترازیس

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/04/15
مکانیسم عمل توکسین سیاه زخم

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/04/15
باسیلوس آنتزازیس عامل ایجاد کننده بیماری سیاه زخم
نوع پوستی

نوع تنفسی

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/04/15
تصویر میکروسکپی از کلستریدیوم بوتولینوم

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/03/27
تصویر میکروسکپی از نایسریا گونوره ا

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
شنبه 1387/03/11
Waterhouse friderichsen syndrome

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/03/09
بيمار مبتلا به مننگوكوكسمي

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/03/09
ضايعات چشمي بيماري سوزاك

 

[+] نوشته شده توسط m.ghane | |
چهارشنبه 1387/03/01
تصوير ميكروسكپي از نايسريا گونوره آ

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
چهارشنبه 1387/02/25
تصوير ميكروسكپ الكتروني از استرپتوكوكوس پيوژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
تصویر شماتیک از استرپتوكوكوس پنومونيه
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
پاتو‍‍‍‍ژنز استرپتوكوكوس پنومونيه در انسان

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
تصوير اشعه ايكس از ريه هاي يك بيمار مبتلا به ذات الريه

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
واکنش تورم کپسولی در استرپتوكوكوس پنومونيه

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
تصوير ميكروسكپ الكتروني از استرپتوكوكوس پنومونیه

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
کلنی های استرپتوکوکوس پنومونیه در محیط آگار خون دار

به همولیز آلفا در اطارف کلنی ها توجه کنید.

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
یکشنبه 1387/02/22
بیماریزایی پنوموکوک
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
سه شنبه 1387/02/03
پاتوژنز استرپتوکوکوس پیوژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
زرد زخم استرپتوکوکی


ادامه مطلب
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
آنتی ژن های ساختمانی و ترشحی استرپتوکوک ها

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
تصویر بیماران مبتلا به سلولیت ناشی از عفونت استرتوکوکوس پیوژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
sepsis infection

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
گلو درد چرکی ناشی از استرپ پیوژنز

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
فاسیت نکروزان necrotizing fasciitis
قانقاریا استرپتوکوکی

 


ادامه مطلب
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/02/02
تصویر بیماران مبتلا به باد سرخ (Erysipelase)

عفونت پوستی ناشی از فعالیت استرپتوکوکوس پیوژنز

 

 


ادامه مطلب
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
دوشنبه 1387/01/26
مشخصات كلني باسیلوس آنترازیس

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
جمعه 1387/01/02
STAPHYLOCOCCUS

STAPHYLOCOCCUS

Clinically, the most important genus of the Micrococcaceae family is Staphylococcus. The Staphylococcus genus is classified into two major groups: aureus and non-aureus. S. aureus is a leading cause of soft tissue infections, as well as toxic shock syndrome (TSS) and scalded skin syndrome. It can be distinguished from other species of Staph by a positive result in a coagulase test(all other species are negative).

The pathogenic effects of Staph are mainly asssociated with the toxins it produces. Most of these toxins are produced in the stationary phase of the bacterial growth curve. In fact, it is not uncommon for an infected site to contain no viable Staph cells. The S. aureus enterotoxin causes quick onset food poisoning which can lead to cramps and severe vomiting. Infection can be traced to contaminated meats which have not been fully cooked. These microbes also secrete leukocidin, a toxin which destroys white blood cells and leads to the formation of pus and acne. Particularly, S. aureus has been found to be the causative agent in such ailments as pneumonia, meningitis, boils, arthritis, and osteomyelitis (chronic bone infection). Most S. aureus are penicillin resistant, but vancomycin and nafcillin are known to be effective against most strains.


ادامه مطلب
[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
سندروم شوک سمی ناشی از اگزوتوکسین استاف طلایی

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
پاتوژنز استافیلوکوکوس اورئوس در انسان

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
عفونت چشمی ناشی از استاف اورئوس

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
9year old who developed Staphylococcus aureus infection of her varicella lesions

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
آبسه تاولی Bullous

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
تصویر آکنه استافی روی پوست صورت یک بیمار

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
تصویر کفگیرک (carbuncle) عفونت ناشی از استاف اورئوس

[+] نوشته شده توسط m.ghane |
پنجشنبه 1387/01/01
تصویر کورک (Furuncle) عفونتی که توسط استاف اورئوس ایجاد می شود

[+] نوشته شده توسط m.ghane | |
پنجشنبه 1387/01/01
تصویر بیمار مبتلا به زرد زخم ناشی از استاف اورئوس

[+] نوشته شده توسط m.ghane | |
پنجشنبه 1387/01/01
سندرم پوست برهنه (scalded skin syndrome)

[+] نوشته شده توسط m.ghane | |
Template Design by nima saketi ::
Copyright © 2008 By Dr.ghane http://microbiologyscience.blogfa.com ALL right reserved RSS